Depozyt notarialny to niezbyt popularna, ale bardzo ciekawa i korzystna możliwość zabezpieczenia transakcji. Wykorzystywany jest do zabezpieczenia środków pieniężnych albo papierów wartościowych.

Depozyt notarialny to narzędzie, którym włada notariusz na podstawie ustawy Prawo o notariacie. Jest to interesujące rozwiązanie w przypadku, gdy cena sprzedaży nieruchomości nie ma być zapłacona od razu, a na przykład po jakimiś warunkami. Gdy sprzedaż nieruchomości jest uzależniona od innych działań sprzedawcy, takich jak na przykład wpis do księgi wieczystej jako właściciel w wyniku uprawomocnienia się orzeczenia o stwierdzeniu nabycia spadku, można zawrzeć umowę sprzedaży warunkowej z przekazaniem ceny sprzedaży przez kupującego do depozytu notarialnego.

Notariusz prowadzi osobny rachunek bankowy dla depozytu. Wpłaca się na niego środki, jeżeli taka jest wola stron. Z przyjęcia do depozytu sporządza się protokół w formie aktu notarialnego. W protokole zawiera się wszystkie najważniejsze informacje, takie jak imię, nazwisko i adres zamieszkania osoby odbierającej depozyt, data przyjęcia, tożsamość osoby składającej, data mającego nastąpić wydania.

Najważniejszą informacją zawieraną w protokole są warunki pod jakimi depozyt może zostać wydany przez notariusza. Przykładowo kupujący wskazuje, że środki z depozytu zostaną przekazane spadkobiercy właściciela nieruchomości po uprawomocnieniu się postanowienia o wpisaniu go jako właściciela do księgi wieczystej.

Opłata za umieszczenie środków w depozycie notarialnym jest zależna od wartości czynności, jakiej dokonuje się w kancelarii notarialnej, a więc na przykład od ceny sprzedaży nieruchomości. Taksa notarialna za złożenie środków do depozytu wynosi wówczas połowę maksymalnej taksy, która jest należna od dokonania danej czynności notarialnej. Dokładnie kwoty taksy maksymalnej wskazane są w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Do depozytu notarialnego mogą zostać przekazane wyłącznie pieniądze oraz papiery wartościowe. Wydanie środków z depozytu przez notariusza odbywa się za pokwitowaniem.
Warto rozważyć taki sposób zabezpieczenia transakcji zamiast przykładowo poddania się egzekucji. Jest to rozwiązanie bezpiecznie, ponieważ notariusz jest osoba zaufania publicznego. Poza tym istnieje większa pewność co do tego, że kupujący faktycznie posiada środki na zapłatę ceny.